TÌM NHAU 2

8/25/201612:00 AM(View: 13541)


 Tìm nhau như thể tìm chim,
 Chim bay biển Bắc mà tìm biển Nam. 
 Tìm trong nắng đục chiều lam
Rêu phong tuế nguyệt, dạ lan hương nồng. 
 Hỏi thăm mây có bềnh bồng. 
Hoa Đào năm ngoái gió đông còn cười.

Send comment
Your Name
Your email address