GIẤC MƠ ĐẦU

6/28/201612:00 AM(View: 13991)

Yêu em tuổi mộng giấc mơ đầu

Cách biệt đôi đường bởi tại đâu ?

Đừng trách người đi quên ước hẹn

Chẳng hờn kẻ ở nhớ thương sầu.

Thu vàng, mấy lá ngô đồng rụng

Hạ trắng, đài sen đẫm giọt châu. 

Sao cứ vương mang hình bóng cũ

Trăm năm sống mãi Giấc Mơ Đầu. 

Send comment
Your Name
Your email address